cropped-ae161-bulk-arm-detail_1000x1000-2.jpg

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Macchina Pioggio

Laatst bijgewerkte versie 10 mei 2020

Wij hanteren voor consumenten en zakelijke klanten aparte Algemene Voorwaarden.
Bekijk hieronder de betreffende voorwaarden die voor u van applicatie zijn:

Algemene Voorwaarden Consumenten

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitgaande van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de snelle levering van zaken, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - dat de consument van ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die raadpleging van gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en / of diensten op afstand aan consumenten aangeboden;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerde systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europees modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Macchina Pioggio
Emailadres: info@macchinapioggio.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van applicatie op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. De overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer vóór de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op de wijze een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg van op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van applicatie zijn, is het tweede en derde lid van levering applicatie en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft van onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en beschreven omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende geproduceerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer maakt gebruik van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen van kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat bezige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de bijbehorende gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst zijn ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer veilige veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren van de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst van digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk van op medewerkige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het vereiste zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met alle belastingen van het product, dienst van digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering van uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereiste voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar van van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van applicatie op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden (en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, van een vooraf door de consument bedoelde derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, van:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem toegewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen van onderdelen: de dag waarop de consument, van een door hem aangebracht derde, de laatste zending van het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor werkende levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangebracht derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een waardevolle drager wordt geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden (en) verplichten.
 2. De in lid 3 bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een duurzame drager wordt geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht van het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, bedoelde de vorige leden van dit artikel verplichte bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer in het bovenstaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor van bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument maakt gebruik van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping van op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft het product zelf af te halen aangeboden. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle toebehoren toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige werking van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen van de ondernemer vermeld de kosten zelf te dragen, vereist de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst vermeld te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst van de levering van gas, water van elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume van bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat deur de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten van de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume van hoeveelheid, van levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping van het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, van;
  • de consument niet vermeld om de aanvang van de uitvoering van de dienst van levering van gas, water, elektriciteit van stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige gedeeltelijke levering van niet op een ondersteunende drager digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan wordt niet vermeld heeft ingestemd met het begin van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; van
  • de ondernemer heeft deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij een ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief positieve leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer biedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen van tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar welk welk eerder eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, mits de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, moet de ondernemer de aanvullende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Producten van diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is van de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waardoor de Succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af ​​te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke introductie instemming van de consument; nl
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht is de vroegste wanneer de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7: 500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum van periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoepassingen, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum van periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden ontworpen op basis van een individuele keuze van beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bedoelde zijn;
 8. Producten die snel bederven van een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die op een levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de effectieve waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering verb verb is;
 13. Kranten, tijdschriften van tijdschriften, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een waardevolle drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke introductie instemming van de consument; nl
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht blijkt.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gegeven de in het aanbod, geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat mogelijke prijzen prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; van
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat voor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod specificaties specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst vastgestelde wettelijke bepalingen en / van overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant van importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en meningen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​elke verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur van producent Vertegenwoordiging van deze aan de consument bepaalde rechten van vorderingen toekent die verder gaan .

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het nemen van bij ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering gelden het adres dat de consument aan de belangen heeft gemaakt.
 3. Met overeenstemming van hetgeen gepubliceerd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer aangekondigde bestellingen worden gedaan met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, waardoor een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen daarna hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument van een vooraf ingestelde en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, mogelijk voorafgaand anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde opzeggen met goedgekeurde van opgestelde voorwaarden opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met bepaalde van overeengekomen overeenkomsten opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten Hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden geschillen overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip van in een bepaalde periode;
  • Favoriete opzeggen op dezelfde wijze als zij door zoom zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd van vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is tien hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en uiteindelijk automatisch na afloop van de proef- van kennismakingsperiode.

Looptijd:

 1. Als een overeenkomst van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar van overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van tien hoogste één maand opzeggen, behalve de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeenkomst duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst van aanvullende voorwaarden, dient de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden betreffende de uitvoering van de aangevraagde bestelling van dienst (en), waardoor de bedongen vooruitbetaling heeft gemaakt.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in afgegeven of gecertificeerde gegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) passend, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de deur hem gemaakt buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en de klacht ingediend deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk zijn vastgelegd door de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst ontvangen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in akkoord overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van applicatie.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming van uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren van overtuigingen en diensten, kunnen, met begrip van het volgende bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel , Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sqc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voor gelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf na een door de ondernemer schriftelijk verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten wachten door de gewenste rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de rechter.
 7. De Geschillencommissie doet onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De besluiten van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen van de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak wordt gewezen.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op de juiste wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene Voorwaarden Zakelijk

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - De prijs
Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 8 - Levering en uitvoering
Artikel 9 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

1. Dag: kalenderdag;

2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de snelle levering van zaken, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - dat de klant van ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die raadpleging van gebruik gedurende een die periode is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

5. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitgang van zijn beroep of bedrijf;

6. Ondernemer: de natuurlijke van rechtspersoon die producten, digitale inhoud en / of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend van mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8. Schriftelijk: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

10. Website: De webshop van ondernemer waarop producten en diensten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen.

11. Platform: De externe omgeving waarop ondernemer producten en diensten aanbiedt die door klanten kunnen worden afgenomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Macchina Pioggio
Emailadres: info@macchinapioggio.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van applicatie op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging van mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen van voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de voorwaarden, zijn deze voor ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet is, zal de ondernemer voordat de mogelijk op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden. klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5. Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig van vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane bepaling te worden gelezen te worden die het meest in overeenstemming is met de bedoeling van partijen zoals die blijkt uit de nietige of vernietigbare bepaling en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens voorwaarden van applicatie zijn van een extern platform waarop producten en diensten worden aangeboden door ondernemer waarvan niet mag worden afgeweken dan kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem is het meest gunstig.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod van beperkte duur heeft plaatsgevonden, wordt dit onder het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten.

3. De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website alleen juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van ondernemende afkomstige materialen zijn dan ook onder de van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft ondernemer het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De ondernemer deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de klant.

4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer veilige veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

6. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren van aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert van bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, opgave van redenen, aan de klant mede.

Artikel 6 - De prijs

1. Alle op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen onder prijzen zijn inclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, inclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. In afwijking van het vorige lid kunnen de ondernemers producten van diensten waarvan de prijzen zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Ondernemer heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat er enige kosten in rekening worden gebracht door ondernemer.

4. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Ondernemer staat er voor in dat het beantwoordt aan de overeenkomst, met dien verstande dat in de branche geschikte afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleine verschillen en onderlinge kleurafwijkingen ed niet gelden als tekortkoming aan de zijde van Ondernemer.

2. De klant dient de overeenkomst artikelen bij aflevering te onderzoeken, hierbij dient de klant na te gaan of het bericht aan de overeenkomst beantwoordt. Dit omvat onder andere:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de weergegeven zaken wat de hoeveelheid en aantal betreftmen met hetgeen is overeengekomen;

- of de gestelde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en / of handelsdoeleinden.

Indien zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd dan dient de klant binnen 14 dagen na een aflevering van de ondernemer daarvan in kennis te stellen. Indien niet zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd dient de klant binnen uiterlijk 14 dagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken de ondernemer daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en / of restitutie ter zake van dit gebrek.

3. Indien Ondernemer een klacht gegrond acht, na overleg met klant de relevante producten, vervangen of (deels) vergoed. Ondernemer kan daarbij klant doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. Zodra de bestelling door ondernemer wordt ontvangen, stuurt ondernemer de producten met in lid 3 van dit artikel gesteld, zo spoedig mogelijk toe.

2. Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden bij benadering te zijn opgegeven. De keuze van de vervoerder is voor ondernemer. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper geeft de overschrijding van de levertermijn de klant nooit het recht op enerlei schadevergoeding.

4. Het is ondernemer toegestaan ​​verkochte producten in gedeelten te leveren.

5. Indien niet overeengekomen anders overeengekomen gaat het risico van de te leveren producten over op de klant zodra zij op het opgegeven afleveradres zijn geleverd. Als klant besluit de producten af ​​te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6. Indien klant of de door hem aangewezen op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is de ondernemer gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal ondernemer de producten op een in overleg met de klant nader te bepalen tijdstip en / of andere dag opnieuw aan klant aanbieden. Indien levering blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 9 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, digitale inhoud of diensten, te allen tijde opzeggen met voldoende van bepaalde opzeggingsregels en een opzegtermijn van twee maanden.

2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld en een opzegtermijn van twee maanden.

3. De klant kan de in de vorige leden genoemde schriftelijke opzeggen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, digitale inhoud van diensten, wordt stilzwijgend met eenzelfde duur verlengd als overeengekomen.

5. Genoemde opzegtermijnen zijn overeenkomstig van applicatie voor opzeggingen door ondernemer

Artikel 10 - Betaling

1. Klant dient betalingen aan ondernemer volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Tenzij anders geldt in geval van betaling na levering een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na levering.

2. Indien de klant niet tijdig aan zijnverplichting (en) betalings voldoet, is deze zonder dat daar een voorziening voor nodig is, van rechtswege direct in verzuim. Ondernemer heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en de ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op klant.

Artikel 11- Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang klant geen volledige betaling voor het contract overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle eigendom van ondernemer.

Artikel 12- Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er sprake is van een duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van het bedrag dat de klant in de 3 maanden bepaalde aan het schade brengende feit aan ondernemer was verschuldigd.

2. Aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Klant vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer of een statutair directeur van ondernemer.

4. De vorige leden zijn niet van applicatie voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop door klant van de van de ondernemer gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.

5. Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat klant ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming , en ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de ondernemer in staat adequaat kan reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan ​​van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan ​​daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Ondernemer wordt gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk maakt dat hij / zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

7. In het geval van een overmacht is de ondernemer niet gehouden tot enige vergoeding bij klant ontstane schade.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekende klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend door de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van applicatie.

2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan ​​die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch. Zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.

3. De originele Engelse versie van deze Voorwaarden is vertaald in andere talen. De vertaalde versie van deze Voorwaarden is een service en geen officiële vertaling, klanten kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud van duiding van deze Voorwaarden, of in het geval van een conflict, dubbelzinnigheid, inconsistentie of discrepantie over of tussen de Engelse versie en elke andere taal van deze Voorwaarden, is de Engelse versie leidend, van applicatie , bindend en beslissend. De Engelse versie zal worden gebruikt in juridische procedures.

Nederlands Nederlands English English

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer Informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'sta cookies toe' om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten